Hotline liên hệ094 86 1111 9

0
Bồn Nhựa Sơn Hà
Bồn tự hoại SEPTIC Sơn Hà
Bồn Nước Inox Sơn Hà
máy nước nóng năng lượng mặt trời sơn hà
Bảng giá tổng hợp
STT Nhóm SP Hình ảnh Tên Giá gốc Giá bán Số lượng
Bồn Nước Inox Sơn Hà
1 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH1000L Bồn Nước Inox 1m³khối ngang SH1000L Bồn Nước Inox 1m³khối ngang 4.600.000 đ 3.000.000 đ
2 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH1000L Bồn Nước Inox 1m³khối đứng SH1000L Bồn Nước Inox 1m³khối đứng 4.220.000 đ 2.800.000 đ
3 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH1500L Bồn Nước Inox 1.5m³khối ngang SH1500L Bồn Nước Inox 1.5m³khối ngang 7.100.000 đ 4.600.000 đ
4 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH1500L Bồn Nước Inox 1.5m³khối đứng SH1500L Bồn Nước Inox 1.5m³khối đứng 6.580.000 đ 4.300.000 đ
5 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH2000L Bồn Nước Inox 2m³khối ngang SH2000L Bồn Nước Inox 2m³khối ngang 8.940.000 đ 5.900.000 đ
6 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH2000L Bồn Nước Inox 2m³khối đứng SH2000L Bồn Nước Inox 2m³khối đứng 8.250.000 đ 5.400.000 đ
7 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH3000L Bồn Nước Inox 3m³khối ngang SH3000L Bồn Nước Inox 3m³khối ngang 13.560.000 đ 9.000.000 đ
8 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH3000L Bồn Nước Inox 3m³khối đứng SH3000L Bồn Nước Inox 3m³khối đứng 12.600.000 đ 8.300.000 đ
9 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH4000L Bồn Nước Inox 4m³khối ngang SH4000L Bồn Nước Inox 4m³khối ngang 16.680.000 đ 11.000.000 đ
10 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH4000L Bồn Nước Inox 4m³khối đứng SH4000L Bồn Nước Inox 4m³khối đứng 15.600.000 đ 10.300.000 đ
11 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH5000L Bồn Nước Inox 5m³khối ngang SH5000L Bồn Nước Inox 5m³khối ngang 21.150.000 đ 14.000.000 đ
12 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH5000L Bồn Nước Inox 5m³khối đứng SH5000L Bồn Nước Inox 5m³khối đứng 19.700.000 đ 13.000.000 đ
13 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH6000L Bồn Nước Inox 6m³khối ngang SH6000L Bồn Nước Inox 6m³khối ngang 24.050.000 đ 15.900.000 đ
14 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH6000L Bồn Nước Inox 6m³khối đứng SH6000L Bồn Nước Inox 6m³khối đứng 22.530.000 đ 14.900.000 đ
15 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH2500L Bồn Nước Inox 2.5m³khối ngang SH2500L Bồn Nước Inox 2.5m³khối ngang 9.880.000 đ 6.500.000 đ
16 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH2500L Bồn Nước Inox 2.5m³khối đứng SH2500L Bồn Nước Inox 2.5m³khối đứng 9.500.000 đ 6.200.000 đ
17 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH3500L Bồn Nước Inox 3.5m³khối ngang SH3500L Bồn Nước Inox 3.5m³khối ngang 15.200.000 đ 10.000.000 đ
18 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH3500L Bồn Nước Inox 3.5m³khối đứng SH3500L Bồn Nước Inox 3.5m³khối đứng 14.100.000 đ 9.300.000 đ
19 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH4500L Bồn Nước Inox 4.5m³khối ngang SH4500L Bồn Nước Inox 4.5m³khối ngang 19.100.000 đ 12.800.000 đ
20 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH4500L Bồn Nước Inox 4.5m³khối đứng SH4500L Bồn Nước Inox 4.5m³khối đứng 17.200.000 đ 11.800.000 đ
21 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH700L Bồn Nước Inox 0.7m³khối ngang SH700L Bồn Nước Inox 0.7m³khối ngang 3.550.000 đ 2.300.000 đ
22 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH700L Bồn Nước Inox 0.7m³khối đứng SH700L Bồn Nước Inox 0.7m³khối đứng 3.300.000 đ 2.150.000 đ
23 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH500L Bồn Nước Inox 0.5m³khối ngang SH500L Bồn Nước Inox 0.5m³khối ngang 3.180.000 đ 2.100.000 đ
24 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH500L Bồn Nước Inox 0.5m³khối đứng SH500L Bồn Nước Inox 0.5m³khối đứng 2.920.000 đ 1.950.000 đ
25 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH300L Bồn Nước Inox 0.3m³khối đứng SH300L Bồn Nước Inox 0.3m³khối đứng 2.450.000 đ 1.650.000 đ
26 Bồn Nước Inox Sơn Hà SH300L Bồn Nước Inox 0.3m³khối ngang SH300L Bồn Nước Inox 0.3m³khối ngang 2.600.000 đ 1.800.000 đ
27 Bồn Nước Inox Sơn Hà Bể Nước Inox Ngầm 1000L Bể Nước Inox Ngầm 1000L 0 đ 0 đ
28 Bồn Nước Inox Sơn Hà Bể Nước Inox Ngầm 1500L Bể Nước Inox Ngầm 1500L 0 đ 0 đ
29 Bồn Nước Inox Sơn Hà Bể Nước Inox Ngầm 2000L Bể Nước Inox Ngầm 2000L 0 đ 0 đ
30 Bồn Nước Inox Sơn Hà Bể Nước Inox Ngầm 2500L Bể Nước Inox Ngầm 2500L 0 đ 0 đ
31 Bồn Nước Inox Sơn Hà Bể Nước Inox Ngầm 3000L Bể Nước Inox Ngầm 3000L 0 đ 0 đ
Bồn Nước Nhựa Sơn Hà
1 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH5000L Bồn Nước Nhựa 5m³khối đứng SH5000L Bồn Nước Nhựa 5m³khối đứng 14.600.000 đ 9.800.000 đ
2 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH4000L Bồn Nước Nhựa 4m³khối đứng SH4000L Bồn Nước Nhựa 4m³khối đứng 10.300.000 đ 6.900.000 đ
3 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH3000L Bồn Nước Nhựa 3m³khối đứng SH3000L Bồn Nước Nhựa 3m³khối đứng 8.000.000 đ 5.400.000 đ
4 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH2000L Bồn Nước Nhựa 2m³khối đứng SH2000L Bồn Nước Nhựa 2m³khối đứng 5.220.000 đ 3.500.000 đ
5 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH1500L Bồn Nước Nhựa 1.5m³khối đứng SH1500L Bồn Nước Nhựa 1.5m³khối đứng 4.260.000 đ 2.850.000 đ
6 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH1000L Bồn Nước Nhựa 1m³khối đứng SH1000L Bồn Nước Nhựa 1m³khối đứng 2.790.000 đ 1.900.000 đ
7 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH700L Bồn Nước Nhựa 0.7m³khối đứng SH700L Bồn Nước Nhựa 0.7m³khối đứng 2.230.000 đ 1.500.000 đ
8 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH500L Bồn Nước Nhựa 0.5m³khối đứng SH500L Bồn Nước Nhựa 0.5m³khối đứng 1.920.000 đ 1.300.000 đ
9 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH300L Bồn Nước Nhựa 0.3m³khối đứng SH300L Bồn Nước Nhựa 0.3m³khối đứng 1.380.000 đ 950.000 đ
10 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH300L Bồn Nhựa vân đá 0.3m³khối đứng SH300L Bồn Nhựa vân đá 0.3m³khối đứng 1.530.000 đ 1.100.000 đ
11 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH500L Bồn Nhựa vân đá 0.5m³khối đứng SH500L Bồn Nhựa vân đá 0.5m³khối đứng 2.120.000 đ 1.500.000 đ
12 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH700L Bồn Nhựa vân đá 0.7m³khối đứng SH700L Bồn Nhựa vân đá 0.7m³khối đứng 2.480.000 đ 1.700.000 đ
13 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH5000L Bồn Nhựa vân đá 5m³khối đứng SH5000L Bồn Nhựa vân đá 5m³khối đứng 15.650.000 đ 10.500.000 đ
14 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH4000L Bồn Nhựa vân đá 4m³khối đứng SH4000L Bồn Nhựa vân đá 4m³khối đứng 11.150.000 đ 7.600.000 đ
15 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH3000L Bồn Nhựa vân đá 3m³khối đứng SH3000L Bồn Nhựa vân đá 3m³khối đứng 8.650.000 đ 5.900.000 đ
16 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH1000L Bồn Nhựa vân đá 1m³khối đứng SH1000L Bồn Nhựa vân đá 1m³khối đứng 3.090.000 đ 2.100.000 đ
17 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH1500L Bồn Nhựa vân đá 1.5m³khối đứng SH1500L Bồn Nhựa vân đá 1.5m³khối đứng 4.610.000 đ 3.200.000 đ
18 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH2000L Bồn Nhựa vân đá 2m³khối đứng SH2000L Bồn Nhựa vân đá 2m³khối đứng 5.670.000 đ 3.900.000 đ
19 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH1000L Bồn Nước Nhựa 1m³khối ngang SH1000L Bồn Nước Nhựa 1m³khối ngang 3.840.000 đ 2.550.000 đ
20 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH700L Bồn Nước Nhựa 0.7m³khối ngang SH700L Bồn Nước Nhựa 0.7m³khối ngang 2.840.000 đ 1.900.000 đ
21 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH500L Bồn Nước Nhựa 0.5m³khối ngang SH500L Bồn Nước Nhựa 0.5m³khối ngang 2.270.000 đ 1.500.000 đ
22 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH300L Bồn Nước Nhựa 0.3m³khối ngang SH300L Bồn Nước Nhựa 0.3m³khối ngang 1.730.000 đ 1.200.000 đ
23 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH300L Bồn Nhựa vân đá 0.3m³khối ngang SH300L Bồn Nhựa vân đá 0.3m³khối ngang 1.880.000 đ 1.300.000 đ
24 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH500L Bồn Nhựa vân đá 0.5m³khối ngang SH500L Bồn Nhựa vân đá 0.5m³khối ngang 2.470.000 đ 1.700.000 đ
25 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH700L Bồn Nhựa vân đá 0.7m³khối ngang SH700L Bồn Nhựa vân đá 0.7m³khối ngang 3.090.000 đ 2.100.000 đ
26 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà SH1000L Bồn Nhựa vân đá 1m³khối ngang SH1000L Bồn Nhựa vân đá 1m³khối ngang 4.140.000 đ 2.800.000 đ
27 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà Bơ Nhựa 1000lit Sơn Hà Bơ Nhựa 1000lit Sơn Hà 0 đ 0 đ
28 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà Bơ Nhựa 700lit Sơn Hà Bơ Nhựa 700lit Sơn Hà 0 đ 0 đ
29 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà Bơ Nhựa 500lit Sơn Hà Bơ Nhựa 500lit Sơn Hà 0 đ 0 đ
30 Bồn Nước Nhựa Sơn Hà Bơ Nhựa 300lit Sơn Hà Bơ Nhựa 300lit Sơn Hà 0 đ 0 đ
Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà
1 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN320L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 320lit TDN320L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 320lit 25.200.000 đ 13.500.000 đ
2 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN260L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 260lit TDN260L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 260lit 21.300.000 đ 11.500.000 đ
3 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN220L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 220lit TDN220L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 220lit 19.300.000 đ 10.600.000 đ
4 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN200L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 200lit TDN200L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 200lit 16.000.000 đ 9.000.000 đ
5 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN180L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 180lit TDN180L ống Dầu - Máy nước nóng năng lượng 180lit 14.900.000 đ 8.400.000 đ
6 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN180L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 180lit TDN180L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 180lit 14.300.000 đ 7.800.000 đ
7 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN200L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 200lit TDN200L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 200lit 15.300.000 đ 8.500.000 đ
8 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN220L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 220lit TDN220L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 220lit 18.100.000 đ 9.700.000 đ
9 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN260L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 260lit TDN260L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 260lit 16.800.000 đ 10.500.000 đ
10 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN320L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 320lit TDN320L titan Gold - Máy nước nóng năng lượng 320lit 22.400.000 đ 11.600.000 đ
11 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN300L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 300lit TDN300L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 300lit 18.200.000 đ 10.100.000 đ
12 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN240L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 240lit TDN240L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 240lit 15.000.000 đ 8.300.000 đ
13 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN200L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 200lit TDN200L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 200lit 13.200.000 đ 7.700.000 đ
14 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN180L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 180lit TDN180L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 180lit 10.800.000 đ 6.300.000 đ
15 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN160L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 160lit TDN160L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 160lit 9.700.000 đ 5.700.000 đ
16 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN140L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 140lit TDN140L GOLD - Máy nước nóng năng lượng 140lit 8.400.000 đ 4.900.000 đ
17 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN280L ECO - Máy nước nóng năng lượng 280lit TDN280L ECO - Máy nước nóng năng lượng 280lit 16.000.000 đ 8.800.000 đ
18 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN240L ECO - Máy nước nóng năng lượng 240lit TDN240L ECO - Máy nước nóng năng lượng 240lit 13.000.000 đ 7.400.000 đ
19 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN200L ECO - Máy nước nóng năng lượng 200lit TDN200L ECO - Máy nước nóng năng lượng 200lit 11.200.000 đ 6.600.000 đ
20 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN180L ECO - Máy nước nóng năng lượng 180lit TDN180L ECO - Máy nước nóng năng lượng 180lit 9.200.000 đ 5.400.000 đ
21 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN160L ECO - Máy nước nóng năng lượng 160lit TDN160L ECO - Máy nước nóng năng lượng 160lit 8.400.000 đ 4.900.000 đ
22 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN140L ECO - Máy nước nóng năng lượng 140lit TDN140L ECO - Máy nước nóng năng lượng 140lit 7.300.000 đ 4.350.000 đ
23 Máy Năng Lượng Mặt Trời Sơn Hà TDN120L ECO - Máy nước nóng năng lượng 120lit TDN120L ECO - Máy nước nóng năng lượng 120lit 7.100.000 đ 4.200.000 đ
Bồn Tự Hoại / Bể Phốt
1 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH1600L Bồn tự hoại septic 1.6m³khối ngang SH1600L Bồn tự hoại septic 1.6m³khối ngang 7.200.000 đ 5.300.000 đ
2 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH1800L Bồn tự hoại septic 1.8m³khối ngang SH1800L Bồn tự hoại septic 1.8m³khối ngang 10.300.000 đ 6.600.000 đ
3 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH2200L Bồn tự hoại septic 2.2m³khối ngang SH2200L Bồn tự hoại septic 2.2m³khối ngang 11.400.000 đ 7.300.000 đ
4 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH1000L Filter Bồn tự hoại septic 1m³khối đứng SH1000L Filter Bồn tự hoại septic 1m³khối đứng 8.000.000 đ 5.500.000 đ
5 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH1600L Filter Bồn tự hoại septic 1,6m³khối đứng SH1600L Filter Bồn tự hoại septic 1,6m³khối đứng 12.500.000 đ 8.500.000 đ
6 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH2000L Filter Bồn tự hoại septic 2m³khối đứng SH2000L Filter Bồn tự hoại septic 2m³khối đứng 15.800.000 đ 10.500.000 đ
7 Bồn Tự Hoại / Bể Phốt SH2500L Filter Bồn tự hoại septic 2,5m³khối đứng SH2500L Filter Bồn tự hoại septic 2,5m³khối đứng 19.000.000 đ 12.500.000 đ
Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà
1 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S860S™ Inox SUS 201 Chậu rửa S860S™ Inox SUS 201 1.350.000 đ 950.000 đ
2 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S447S™ Inox SUS 201 Chậu rửa S447S™ Inox SUS 201 550.000 đ 500.000 đ
3 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S100S™ Inox SUS 201 Chậu rửa S100S™ Inox SUS 201 1.380.000 đ 1.000.000 đ
4 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S79S™ Inox SUS 201 Chậu rửa S79S™ Inox SUS 201 700.000 đ 550.000 đ
5 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S105D™ Inox SUS 304 Chậu rửa S105D™ Inox SUS 304 2.840.000 đ 2.100.000 đ
6 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S80D™ Inox SUS 304 Chậu rửa S80D™ Inox SUS 304 2.730.000 đ 2.000.000 đ
7 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S78D™ Inox SUS 304 Chậu rửa S78D™ Inox SUS 304 2.210.000 đ 1.500.000 đ
8 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S50D™ Inox SUS 304 Chậu rửa S50D™ Inox SUS 304 1.830.000 đ 1.300.000 đ
9 Chậu Bồn Rửa Inox Sơn Hà Chậu rửa S82D™ Inox SUS 304 Chậu rửa S82D™ Inox SUS 304 2.830.000 đ 2.100.000 đ
Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà
1 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH8000L Bồn nước inox 8m³khối ngang SH8000L Bồn nước inox 8m³khối ngang 21.700.000 đ 0 đ
2 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH7000L Bồn nước inox 7m³khối ngang SH7000L Bồn nước inox 7m³khối ngang 19.500.000 đ 0 đ
3 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH10000L Bồn nước inox 10m³khối ngang SH10000L Bồn nước inox 10m³khối ngang 34.200.000 đ 0 đ
4 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH15000L Bồn nước inox 15m³khối đứng SH15000L Bồn nước inox 15m³khối đứng 40.500.000 đ 0 đ
5 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH10000L Bồn nước inox 10m³khối đứng SH10000L Bồn nước inox 10m³khối đứng 30.400.000 đ 0 đ
6 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH9000L Bồn nước inox 9m³khối đứng SH9000L Bồn nước inox 9m³khối đứng 24.800.000 đ 0 đ
7 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH8000L Bồn nước inox 8m³khối đứng SH8000L Bồn nước inox 8m³khối đứng 22.500.000 đ 0 đ
8 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH7000L Bồn nước inox 7m³khối đứng SH7000L Bồn nước inox 7m³khối đứng 21.300.000 đ 0 đ
9 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH14000L Bồn nước inox 14m³khối ngang SH14000L Bồn nước inox 14m³khối ngang 46.200.000 đ 0 đ
10 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà Bồn Inox Lắp Ghép Công Nghiệp Sơn Hà Bồn Inox Lắp Ghép Công Nghiệp Sơn Hà 10 đ 0 đ
11 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH15000L Bồn nước inox 15m³khối ngang SH15000L Bồn nước inox 15m³khối ngang 50.200.000 đ 0 đ
12 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH20000L Bồn nước inox 20m³khối ngang SH20000L Bồn nước inox 20m³khối ngang 60.300.000 đ 0 đ
13 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH25000L Bồn nước inox 25m³khối ngang SH25000L Bồn nước inox 25m³khối ngang 76.400.000 đ 0 đ
14 Bồn Nước Inox Công Nghiệp Sơn Hà SH30000L Bồn nước inox 30m³khối ngang SH30000L Bồn nước inox 30m³khối ngang 93.200.000 đ 0 đ
Máy Lọc Nước RO Sơn Hà
1 Máy Lọc Nước RO Sơn Hà Máy lọc nước 10 cấp Luxury™ Máy lọc nước 10 cấp Luxury™ 12.800.000 đ 7.500.000 đ
2 Máy Lọc Nước RO Sơn Hà Máy lọc nước 10 cấp Platinu™ Máy lọc nước 10 cấp Platinu™ 20.500.000 đ 11.800.000 đ
3 Máy Lọc Nước RO Sơn Hà Máy lọc nước 9 lõi Luxury™ Máy lọc nước 9 lõi Luxury™ 8.100.000 đ 5.100.000 đ
4 Máy Lọc Nước RO Sơn Hà Máy lọc nước 9 lõi Friendly™ Máy lọc nước 9 lõi Friendly™ 6.650.000 đ 4.500.000 đ
Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà
1 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Vòi chậu rửa SHC 3003 Vòi chậu rửa SHC 3003 1.710.000 đ 1.350.000 đ
2 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Bộ Vòi Lavabo SHC-FA292 Bộ Vòi Lavabo SHC-FA292 1.960.000 đ 1.550.000 đ
3 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Bộ Vòi Lavabo SHC-FA355 Bộ Vòi Lavabo SHC-FA355 1.730.000 đ 1.350.000 đ
4 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Bộ Vòi Lavabo SHC-FA391 Bộ Vòi Lavabo SHC-FA391 1.830.000 đ 1.450.000 đ
5 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Bộ sen tắm SHC-FD355 Bộ sen tắm SHC-FD355 3.380.000 đ 2.700.000 đ
6 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Bộ sen tắm SHC-FD292 Bộ sen tắm SHC-FD292 2.850.000 đ 2.250.000 đ
7 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Bộ sen tắm SHC-FD391 Bộ sen tắm SHC-FD391 3.460.000 đ 2.750.000 đ
8 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Sen cây tắm SHC-C6076M-2 Sen cây tắm SHC-C6076M-2 6.076.000 đ 4.850.000 đ
9 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Sen cây tắm SHC-CF502T-1 Sen cây tắm SHC-CF502T-1 6.860.000 đ 5.450.000 đ
10 Sen Vòi Nóng Lạnh Sơn Hà Vòi chậu rửa SHC 3001 Vòi chậu rửa SHC 3001 1.160.000 đ 900.000 đ
Kênh Điều Cấp Hàng Hoá & Cung ứng Chính Hãng
Bảng Giá Bồn Nước ✓Máy Năng Lượng Thái Dương Năng
1 Bảng Giá Bồn Nước ✓Máy Năng Lượng Thái Dương Năng Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà™ New 2020 Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà™ New 2020 5.700.000 đ 0 đ
2 Bảng Giá Bồn Nước ✓Máy Năng Lượng Thái Dương Năng Bảng giá bồn nước nhựa Sơn Hà™ SUS 304 New 2020 Bảng giá bồn nước nhựa Sơn Hà™ SUS 304 New 2020 2.700.000 đ 0 đ
3 Bảng Giá Bồn Nước ✓Máy Năng Lượng Thái Dương Năng Bảng giá bồn nước inox Sơn Hà™ SUS 304 New 2020 Bảng giá bồn nước inox Sơn Hà™ SUS 304 New 2020 3.580.000 đ 0 đ
Bảng Giá Chân Cao Bồn inox Đứng & Ngang
1 Bảng Giá Chân Cao Bồn inox Đứng & Ngang Bảng giá chân cao bồn nước inox®️ Bảng giá chân cao bồn nước inox®️ 1.000 đ 0 đ
Bảng báo giá Trang chủ bán hàng của CTy Sơn Hà SG *【Bồn nhựa】Bồn nước inox - Máy năng lượng Mặt trời - Bể phốt tự hoại - Giá ưu đãi tại chính hãng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
094 86 1111 9
  • Hotline đặt hàng Hotline đặt hàngHotline đặt hàng
  • 094 86 1111 9
  • kinhdoanh@sonha-sg.com.vn
  • Điện Thoại Điện ThoạiĐiện Thoại
  • 0286 271 1016
  • kinhdoanh@sonha-sg.com.vn

Xem Thêm sản phẩm

Copyrights © 2019 Trang chủ bán hàng của CTy Sơn Hà SG *【Bồn nhựa】Bồn nước inox - Máy năng lượng Mặt trời - Bể phốt tự hoại - Giá ưu đãi tại chính hãng. All rights reserved.
Ẩn Quảng cáo
Zalo

bồn nước 300lit, 500lit, 700lit, 1000lit, 1500lit, 2000lit, 2500lit, 3000lit, 4000lit, 5000lit, 6000lit

máy năng lượng mặt trời 140lit, 160lit, 180lit, 20lit, 220lit, 240lit, 260lit, 300lit, 320lit,

bồn nhựa | bồn nước inox | bể phốt bồn tự hoại | Máy năng lượng mặt trời